Z Mjr Antoni Tomiczek

Antoni Tomiczek posiadał bardzo interesujące archiwum osobiste, w którym ma udokumentowaną swoją wojenną tułaczkę w fotografiach oraz niezwykle cennych dokumentach potwierdzających jego bohaterskie losy. W swojej spuściźnie zachował m.in. unikalne książki pilota (Royal Air Force Pilots Flying Log Book) oraz mapy.

Spuścizny weteranów II wojny światowej są rozpraszane, a często nawet niszczone.Dlatego niezwykle ważne jest ratowanie dziedzictwa tego pokolenia. Dokumenty urzędowe można znaleźć w instytucjach państwowych, jednak archiwa osobiste świadków historii, a szczególnie spuścizna pilota uczestnika lotów do powstańczej Warszawy, Czechosłowacji, Jugosławii, Grecji, Włoch i innych rejonów walk wojennych w Europie to wyjątkowa rzadkość.

Archiwum osobiste majora pilota Antoniego Tomiczka to część Narodowego Zasobu Archiwalnego i dlatego konieczne jest jej zabezpieczenie, zachowanie i opracowanie. Polscy piloci mieli wpływ na losy II wojny światowej. Materiały archiwalne jako dziedzictwo narodu polskiego powinny być udostępnione do badań naukowcom polskim i zainteresowanym badaczom z innych krajów.

Strzalka.jpg
Powrót do domu